rapportering av bidrag
Anvisningar för rapportering av forskningsbidrag från stiftelsen,
senast reviderad 2014-02-09.


1. Forskningsprojekt, ettåriga
Slutrapport från projekt som startas 1 januari skall vara stiftelsens sekreterare tillhanda senast den 1 juni påföljande år. För projekt som beviljats förlängning skall datum för rapportinlämning bestämmas i samråd med stiftelsens sekreterare, normalt en månad efter det att projektet har avslutats.

Slutrapporten skall innehålla följande:

 • Bakgrund till projektet och projektets syfte
 • Material och Metoder
 • Resultat och viktiga slutsatser, inklusive eventuella nya samarbeten som har kommit till stånd   som en följd av projektet
 • Lista over publikationer hänförliga till projektet
 • Ekonomisk redovisning
 • Referenslista

Slutrapporten (exklusive ekonomisk redovisning och referenslista) skall inte överstiga fem A4-sidor.
Observera att forskningsprojekt där ansökan lämnats in 2007 eller senare skall rapportera avslutat projekt innan sökande kan anhålla om medel till ett nytt forskningsprojekt.

2. Doktorandprojekt, 4-åriga
Doktorandprojekten skall rapporteras årligen. Rapportdatum varierar eftersom denna typ av projekt inte alltid startas 1 januari varje år. Förutom årsrapporter skall en slutrapport inlämnas senast tre månader efter det att projektet har avslutats.

Årsrapporten skall innehålla följande:

 • Bakgrund till projektet och projektets syfte (kan vara samma för varje årsrapport men också ändras om nya resultat framkommer som påkallar förändringar i projektets inriktning)
 • Material och Metoder (dvs årets experimentella verksamhet)
 • Resultat och viktiga slutsatser under året, inklusive eventuella nya samarbeten som har kommit till stånd som en följd av projektet - Lista over publikationer hänförliga till projektet
 • Ekonomisk redovisning
 • Referenslista

Årsrapporten (exklusive ekonomisk redovisning och referenslista) skall inte överstiga fem A4-sidor.

Slutrapporten skall innehålla följande:

 • Bakgrund till projektet och projektets syfte
 • Material och Metoder
 • Resultat och viktiga slutsatser, inklusive eventuella nyamsamarbeten som har kommit till stånd som en följd av projektet
 • Lista over publikationer hänförliga till projektet
 • Ekonomisk redovisning
 • Referenslista

Slutrapporten (exklusive ekonomisk redovisning och referenslista) skall inte överstiga fem A4-sidor.

3. Vetenskapliga möten förlagda till Ekenäs
Rapport från mötet skall vara stiftelsens sekreterare tillhanda senast tre månader efter genomfört symposium.

Rapporten skall innehålla följande:

 • Mötets syfte
 • Viktiga slutsatser och erfarenheter från mötet (vetenskapligt, pedagogiskt, forskningsorganisatoriskt etc)
 • Vilka åtgärder (nya forskningsprojekt, nya samarbeten, nya policies, nya rutiner etc) som kommit till stånd eller planeras komma till stånd som en konsekvens av mötet.

I bilagor till rapporten skall bifogas:

 • program och tidpunkt för mötet
 • lista över mötesdeltagarna
 • lista över ev publicerade rapporter från mötet

Själva rapporten exklusive bilagor skall inte överstiga fem A4-sidor.

4. Examensarbeten
Examensarbeten på grundutbildningsnivå rapporteras genom att ett exemplar av det tryckta och godkända examensarbetet skickas till stiftelsens sekreterare samt att arbetet, om möjligt, laddas upp via stiftelsens ansökningsportal.