HISTORIK

Ekenäs omnämns så tidigt som 1339, då Ekenäs förste ägare dyker upp på ett medeltida diplom från Julita kloster, agmundis in traexsta. Ekenäs benämndes på den tiden som Träcksta. Tecken finns dock på att gården har anor från järnåldern, bl.a. finns ett gravfält och en fornborg i gårdens närhet.

Gårdens ägare har varit många och successionen kan i stort sägas följa samhällets utveckling i övrigt. Ägarna under 1600-talet var militärer, under 1700-talet jurister och under 1800-talet grosshandlare och fabrikörer. Även gårdens skick och storlek har varierat under årens lopp. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet gjorde dåvarande ägare, Olof Fåhraeus och hans maka Maria Matilda Spikh omfattande tillbyggnader vilket gjorde att huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende i nationalromantisk stil men fortfarande är dock grundstommen i byggnaden densamma som under 1700-talet. Ekenäs herrgårdspark, som börjar efter den lilla stenbron över vattendraget mellan Vadsbrosjön och Långhalsen går fram till herrgårdsbyggnaden. Parken kännetecknas av ett stort antal olika trädslag/arter. I parken söder om herrgården finns två gamla  hamlade askar och Rotundan, eller ekotemplet, som sannolikt uppfördes av Carl Fredrik Landell i slutet av 1700-talet. 

På gårdens ägor uppfördes på 1870-talet dessutom en kvarn, Näsby kvarn, som efterhand benämnes Ekenäs kvarn. Kvarnen byggdes om 1922 och försågs med moderna eldrivna maskiner. Den finns kvar och används tidvis än idag


År 1918 förvärvades egendomen av den då 70-årige Oscar Lamm. Gården fungerade som en reträtt efter ett liv som framgångsrik företagare. Det var alltså inte bara en affär för att göra en god investering utan även en möjlighet att skaffa sig ett stycke vacker natur och bra mark för friluftsliv. Makarna Lamm och även deras barn hade ett stort intresse för den svenska naturen och dess bevarande. Familjen Lamm bestod av fem döttrar och en son. Sonen dog vid 63 års ålder och sedermera ärvde de fem döttrarna inte bara en ansenlig förmögenhet utan även Ekenäs gård. För att uppmuntra insatser inom naturvårdsområdet inrättade de fem döttrarna en stiftelse vilket innebar att de 1971 donerade egendomen till den då nybildade stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne. Hela donationen omfattade förutom herrgårdsbyggnaden även lantbruket och skogen samt aktier i Atlas Copco. I samband med donationen drog sig systrarna tillbaka till lilla Ekenäs, den stjärnformade villan bortom Ekenäs trädgård. Herrgården utrustades samtidigt för forskningsseminarier.

Ekenäs gård omfattar ca 400 ha, varav runt 300 ha åker arrenderas från gårdar i trakten. Betesmarken uppgår till ungefär 100 ha. Därtill tillkommer ca 160 ha skog. Lantbruket utgör idag ett helägt dotterbolag till stiftelsen och bedriver ekologisk mjölkproduktion. Den nybyggda ladugården togs i bruk 2012 och har plats för ca 200 mjölkande kor plus rekryteringsdjur.