EXAMENSARBETEN/MASTER'S DEGREE PROJECTS 2023

Examensarbeten på mastersnivå

Stiftelsen fördelar årligen ett antal stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen (mastersnivå). Beloppet är på 10 000 kr där 5 000 kr kvarhålls tills dess att examensarbetet är inlämnat och godkänt. Ansökningar inom ramen för examensarbeten kan gälla landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd, dvs de omfattas inte av stiftelsens beslut vad gäller tematiska utlysningar. 

Stiftelsen har för närvarande två ansökningsperioder.  

Den första ansökningsperioden omfattar slutet av januari till slutet av mars med deadline 31/3. Sökande får besked om beviljande/avslag i slutet av april.

Den andra ansökningsperioden omfattar mitten av augusti till mitten av oktober med deadline 15/10. Sökande inom denna period får besked i slutet av november.

Ansökan lämnas in av handledaren för examensarbetet via stiftelsens elektroniska ansökningsportal. Handledaren ska vara anställd vid ett svenskt universitet/högskola eller annan av stiftelsen godkänd organisation. Som godkänd organisation räknas organisationer som kan söka och erhålla medel från t ex statliga forskningsfinansiärer.

För att ansökan ska behandlas gäller att följande ska ingå:

  • Ett tydligt syfte med och upplägg av examensarbetet
  • En tydlig budget med en specifikation hur stipendiebeloppet ska användas
  • En tidsplan för det tänkta examensarbetet

Vidare ska examensarbetet inte i sin huvudsakliga del ha påbörjats då ansökan inlämnas.

Se även stiftelsens ansökningsportal för ytterligare detaljer rörande utlysningen.

 

Master's degree projects

The Foundation annually awards a number of scholarships for degree projects. The degree project must be within the framework of the foundation's purpose and be given to students who work with the compulsory degree assignment in undergraduate education (master's level). The amount is SEK 10,000 where SEK 5,000  is withheld until the degree project is submitted and approved. Applications within the framework of degree projects may concern landscape care, soil conservation, water conservation or plant health, i.e. they are not covered by the Foundation's decision regarding thematic calls.

Currently, the Foundation has two application periods regarding master's degree projects.

The first application period covers the end of January to the end of March.

 Deadline is March 31. Applicants will be notified of approval/rejection at the end of April.

The second application period covers the mid-August to mid-October.

 Deadline is October 15. Applicants within this period will be notified at the end of November.

The application is submitted by the supervisor for the degree project via the Foundation's electronic application portal. The supervisor must be employed at a Swedish university/university or another organization approved by the foundation. Approved organizations include organizations that can apply for and receive funding from, for example, government research funders.

In order for the application to be processed, the following must be included:

  • A clear purpose and structure of the degree project
  • A clear budget with a specification on how the scholarship amount will be used
  • A timetable for the planned degree project

Furthermore, the degree project must not have been started in its main part when the application is submitted.

See also the Foundation's application portal for further details regarding the call.