STIFTELSENS URSPRUNG

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne bildades 1971 tack vare en mycket frikostig donation från Oscar och Lili Lamms döttrar, Dagmar Lundvik, Margit och Sigrid Lamm samt Karin Hagelthorn och Alfhild Huebsch. Eftersom de fyra först nämnda systrarna saknade bröstarvingar och var angelägna om att deras tillgångar skulle förvaltas och användas till ett för dem betydelsefullt ändamål kontaktade de professor Lennart Hjelm, som då var rektor för Lantbrukshögskolan, och senare Sveriges lantbruksuniversitets förste rektor. Resultatet av denna kontakt blev att en forskningsstiftelse bildades. Donationen utgjorde från början 10 000 aktier i Atlas Copco AB, det företag som Oscar Lamm varit drivande i uppbyggnaden av. Den första donationen följdes därefter av flera bland annat egendomen Ekenäs i Blacksta socken vid Flen samt Flinkesta en grannfastighet till Ekenäs som donerades av en femte syster Alfhild Huebsch. Dessutom testamenterade systrarna Margit, Karin och Sigrid sina kvarlåtenskaper till stiftelsen. 

Stiftelsens ändamål framgår mycket tydligt i stadgarna som skrevs i samband med gåvobrevet från den 8 mars 1971. ”Dess ändamål är att ekonomiskt stödja ve- tenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt i vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd”. Ändamål som utgjort basen för samtliga forskningsanslag som delats ut från stiftelsens avkastning. I och med att egendomen Ekenäs, Ekenäs gård och herrgården med de byggnader och jordbruk ingick i donationerna som gavs efter hand, uttalade systrarna även önskemålen att fastigheterna skulle förvaltas i enlighet med ambitionen, att ett självbärande lantbruk ur naturvårdssynpunkt skulle utvecklas och bestå. Dessutom var deras önskan att Ekenäs herrgård skulle utnyttjas för vetenskapliga symposier.