Generella villkor för bidrag från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne (i det

följande benämnt "Stiftelsen"):

Fastställda: 2021-04-27.

1. Allmänt

Stiftelsens beslut om bidrag blir giltigt när Stiftelsen, förvaltande organisation och projektledare undertecknat detta kontrakt. Genom att underteckna kontraktet bekräftar parterna sina åtaganden enligt nedan och enligt de villkor som anges i kontraktet, inklusive bilagor.

2. Åtaganden

2.1 Stiftelsen förbinder sig att betala ut beslutat bidrag till förvaltande organisation på de villkor som framgår av detta kontrakt. Bidragsbeloppet får användas för täckning av de kostnader som framgår av punkt 4. Utbetalning sker i förskott efter rekvisition från projektledaren.

2.2 Förvaltande organisation åtar sig att se till att projektledaren kan disponera projektdeltagarnas arbetstid i den utsträckning som krävs för projektet. Förvaltande organisation åtar sig likaså att se till att projektet ska kunna genomföras i överensstämmelse med utlysningstexten och att resultaten av projektet ska kunna publiceras i en vetenskaplig tidskrift med internationell räckvidd eller göras tillgängliga på motsvarande sätt. Förvaltande organisation åtar sig också att svara för att projektledaren och annan av projektet berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som behövs för projektets genomförande i enlighet med projektplanen. Om godkännande från forskningsetisk och/eller försöksdjuretisk nämnd krävs, ska förvaltande organisation se till att sådant godkännande föreligger för den period som bidraget får disponeras.

2.3 Projektledaren har det vetenskapliga ansvaret för projektet. I detta ansvar ingår att planera och genomföra projektet i enlighet med utlysningstexten och i huvudsaklig överensstämmelse med beviljad ansökan. Betydande justeringar av planen ska meddelas Stiftelsen utan dröjsmål. I det vetenskapliga ansvaret ingår också att se till, att resultaten av forskningsarbetet sprids till en bredare krets och publiceras i vetenskaplig tidskrift med internationell räckvidd eller görs tillgängliga på motsvarande sätt. Projektledaren ska aktivt verka för att de som arbetar inom projektet tar ett ansvar för att föra ut resultaten brett. Projektledaren åtar sig att delta i utvärderingar av projektet eller forskningsområdet upp till fem år efter avslutat projekt.

2.4 Vid spridning av resultat ska anges att forskningen bedrivits med stöd av Stiftelsen. I vetenskapliga publikationer ska anges att ”This project is financially supported by the Oscar and Lili Lamm Memorial Foundation”. Likaledes ska i övriga tryckta, muntliga och visuella presentationer av forskningen och forskningsresultat som tillkommit med stöd av Stiftelsen anges att ”Finansieras av Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne” (på engelska ”Financially supported by the Oscar and Lili Lamm Memorial Foundation”. Projektledaren ansvarar för att informera sina medförfattare om detta. Projektledaren får ej träffa avtal med kommersiell eller annan intressent som hindrar publicering av resultat av den forskning som bedrivs med stöd av bidrag från Stiftelsen.

2.5 Patent och annat immaterialrättsligt skydd ska dock, där så är lämpligt, sökas för resultat som framkommer inom forskningsprojektet. Publicering får då anstå under tiden fram till dess att patentansökan eller ansökan om annat immaterialrättsligt skydd inlämnats, dock högst sex (6) månader. Projektledaren ska efter publicering av resultat hålla allt vetenskapligt material som publikationerna baseras på tillgängligt i enlighet med den förvaltande organisationens regelverk, dock minst fem (5) år.

2.6 Samtliga ändringar av projektplanen som är av materiell betydelse ska inges till Stiftelsen. Projektledaren får själv besluta om sådana justeringar av projektplanen som inte riskerar att förringa syftet med Stiftelsens bidrag, i enlighet med hur detta kommit till uttryck i utlysningstexten.

Övriga ändringar av projektet, t.ex. byte av projektledare, byte av förvaltande organisation eller andra liknande materiella ändringar ska anmälas skriftligen till Stiftelsen för godkännande. Lämnas inget godkännande och genomförs ändå ändringen får Stiftelsen häva kontraktet enligt (5t) punkt 8.

3. Bidragsperiod

I kontraktet anges den tid för vilken bidrag ges (bidragsperiod). Parternas åtaganden gäller fr o m den dag behöriga företrädare för respektive part undertecknat kontraktet och t o m den dag då sista årsrapport samt slutrapport (doktoransprojekt) eller slutrapport (forskningsprojekt) godkänts av Stiftelsen.

Efter anmälan kan Stiftelsen bevilja förlängning av bidragsperioden med upp till ett år i taget. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare förlängning av bidragsperioden medges. Begäran härom ska inges av projektledaren i god tid före bidragsperiodens utgång och ska åtföljas av uppgift om ännu inte utnyttjade medel, översiktlig plan för slutförande av projektet och uppgift om vilka särskilda skäl som åberopas som skäl för förlängningen.

4. Godkända kostnader

Bidragsbeloppet får endast utnyttjas för de direkta kostnader som uttryckligen är specificerade i punkterna 4.1-4.7 nedan. Därtill får svenskt lärosäte, forskningsinstitut och myndighet nyttja bidragsbeloppet för de indirekta kostnader som är uttryckligen specificerade i punkt 4.8 nedan, dock begränsat till maximalt 35 procent påslag på de direkta kostnaderna. Transferering av Stiftelsens bidrag från förvaltande organisation till annan organisation är tillåtet endast om den andra organisationen är medsökande i projektet och finns namngiven i projektplanen. Vid transferering av medsökandes bidragsdel får förvaltande organisation ej lyfta ersättning för indirekta kostnader på det transfererade beloppet.

4.1 Lönekostnader. Lönekostnad är kostnad för personal, som forskare, tekniker och annan personal som arbetar för projektet. Lönekostnaderna för en person uppgår till högst motsvarande full arbetstid (40 tim/vecka). Lönekostnaden beräknas som faktisk bruttolön med påslag för tillämpliga arbetsgivaravgifter,

semesterlön, försäkringar och förmånsvärde.

4.2 Konsultkostnader. När personer som inte är anställda inom den förvaltande organisationen måste anlitas för genomförande av projektplanen kan kostnaden tas upp som konsultkostnader under förutsättning att kostnaderna är marknadsmässiga och hade varit godkända direkt kostnader om konsulten varit part i detta kontrakt. Om del av arbetet i projektet har utförts av tredje part redovisas kostnaden för detta som konsultkostnad. Förvaltande organisation får ej lyfta ersättning för indirekta kostnader baserat på konsultkostnader.

4.3 Stipendier. Bidraget får inte användas till stipendier.

4.4 Materialkostnader. Som materialkostnader räknas material som är nödvändiga för att genomföra projektet enligt projektplanen exklusive kontors- och förbrukningsmaterial som ingår i indirekta kostnader (se punkt 4.8).

4.5 Resekostnader. Som resekostnad avses kostnad för projektledaren eller personal vars lönekostnad är en godkänd kostnad enligt punkt 4.1 förutsatt att kostnaden motsvarar:

- resa i ekonomiklass/andra klass eller motsvarande,
- logi som motsvaras högst av kostnad för mellanklasshotell, eller
- levnadsomkostnader under resan som motsvarar beloppet för skattefritt    traktamente

Resekostnad är endast en godkänd kostnad om den motsvarar en resa som varit relevant för att genomföra projektet enligt projektplanen.

4.6 Kostnader för utrustning. Indirekta kostnader på utrustning utgör ej godkända kostnader. Endast kostnader motsvarande avskrivningen under projekttiden, med hänsyn taget till den nyttjandegrad som kan tillskrivas projektet, utgör godkända kostnader. Äganderätten till utrustning och andra inventarier som anskaffas till projekt med stöd av bidrag från Stiftelsen tillkommer inköpande organisation. Äganderätten innebär att förvaltande organisation svarar för redovisning, avskrivning och serviceunderhåll under avskrivningstiden. Utrustnings- och upphandlingskostnader ska gälla utrustning av central betydelse för av Stiftelsen beviljat projekt och utrustningen ska vara tillgänglig för projektet så länge detta pågår.

4.7 Kostnader för information. Kostnader för information om projektet och dess resultat avser kostnader för att fortlöpande och avslutningsvis informera Stiftelsen och olika intressenter genom bland annat

- anordnande av hemsida,

- anordnande av konferens- eller seminarier,

- annonsering,

- informationsaktiviteter som tryckt och visuellt material i olika kanaler

och

- deltagande i utställningar och mässor.

Kostnad för information är endast en godkänd kostnad om den är rimlig och i sedvanlig omfattning med hänsyn taget till projektets natur.

4.8 Indirekta kostnader. Indirekta kostnader, också kallat OH-kostnader, avser icke projektspecifika kostnader för stödverksamheten som den förvaltande organisationen har för att projektet ska kunna genomföras planenligt, bland annat:

- lokalkostnader – oavsett om lokalen hyrs eller ägs (undantaget speciallokaler direkt hänförliga till projektet),

- ospecificerad direktifierad OH såsom t ex ”Bench fees”,

- administrativ och teknisk personal som inte till övervägande del arbetar med det aktuella projektet,

- befintlig utrustning som endast används i försumbar omfattning för det aktuella projektet,

- persondatorer och sedvanlig mjukvara,

- IT-abonnemang,

- telefon, post, fax,

- försäkringar och övriga riskkostnader,

- förbrukningsmaterial ej direkt hänförliga till projektet

- kontorsmaterial

5. Skyldighet att informera om andra bidrag

I ansökan ska anges eventuella ansökningar till andra finansiärer avseende medel för samma eller liknande ändamål. Likaså ska snarast anmälas till Stiftelsen, att bidrag från annan finansiär erbjuds eller erhållits för samma eller liknande ändamål. Om bidrag till projektet erhållits från annan finansiär eller erhålls under bidragsperioden ska det i rapporteringen till Stiftelsen särskilt framgå, dels i vilken utsträckning denna andra finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultat, dels vem som kommer att förfoga över resultaten. Om så inte sker, eller om denna påverkan anses oacceptabel av Stiftelsen, förbehåller sig Stiftelsen rätten att ompröva sitt bidragsbeslut och häva kontraktet i enlighet med punkt 8.

6. Rapportering

Stiftelsen har rätt att på lämpligt sätt följa och ha insyn i projektarbetet. För doktorandprojekt gäller att projektledaren årligen ska lämna in en årsrapport till Stiftelsen. Årsrapporten ska granskas och godkännas av Stiftelsen och först därefter kan projektledaren rekvirera medel för det kommande året. Fyra delutbetalningar görs inom ramen för ett doktorandprojekt. För forskningsprojekt ska projektledaren inlämna en slutrapport senast sex (6) månader efter projektets avslut, i enlighet med instruktioner i Stiftelsens portal. Stiftelsens anvisningar för utformning av rapporter hittas i Stiftelsens portal portal: https://ansokan9.3ddata.se/page.asp.

Stiftelsen har rätt att mångfaldiga, översätta, utnyttja och sprida de rapporter som lämnas till Stiftelsen. Stiftelsen har även rätt att publicera grundläggande projektdata (diarienummer, titel, sammanfattning, start- och slutdatum, bidragsnivå, projektledare, medsökande, förvaltande organisation) i databaser och på annat sätt med syfte att informera om den forskning som har stöd från Stiftelsen.

En av Stiftelsen utsedd revisor har rätt att granska den till projektet hörande bokföringen. Detta innefattar bland annat rätt att erhålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till projektet.

Om Stiftelsen beslutar avbryta utbetalning av ett bidrag ska rapportering av projektet ske senast tre månader efter den dag Stiftelsen fattat sådant beslut.

7. Återbetalning

Om projektet avbryts ska förvaltande organisation till Stiftelsen självmant återbetala outnyttjat bidrag, d.v.s. bidrag som erhållits men som inte motsvarar en rapporterad och godkänd kostnad.

Återbetalning ska ske inom tre månader från det att slutrapport lämnats eller skulle ha lämnats. Om det belopp som ska återbetalas understiger ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken får det emellertid behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är beloppet större ska det i sin helhet återbetalas till Stiftelsen.

Om Stiftelsen häver kontraktet i enlighet med punkt 8 har Stiftelsen rätt att återkräva även utnyttjat bidrag från förvaltande organisation till den del Stiftelsen kan visa att bidraget använts i strid med detta kontrakt.

8. Kontraktsbrott

Om Stiftelsen eller förvaltande organisation eller projektledaren i väsentligt avseende bryter mot detta kontrakt inklusive bilagor, kan part häva kontraktet med omedelbar verkan. Stiftelsen äger rätt att istället för att häva kontraktet, reducera bidraget, avbryta utbetalning eller dra in hela eller delar av outnyttjat bidrag.

Följande omständigheter, utan att vara uttömmande, ska anses utgöra väsentligt kontraktsbrott:

- oriktiga uppgifter i ansökan, eller utelämnande av nödvändiga och efterfrågade uppgifter,

liksom underlåtenhet att under projektets gång rapportera sådana omständigheter som enligt kontraktet ska rapporteras,

- projektet inte genomförs i enlighet med utlysningstexten och i huvudsaklig överensstämmelse med projektplanen, utan att detta godkänts av Stiftelsen i enlighet med punkt 2,

- nödvändigt godkännande från forskningsetisk och/eller djurförsöksetisk nämnd saknas,

- bristfällig information om andra finansiärer enligt punkt 5,

- ekonomiska oegentligheter,

- oredlighet i forskning eller forskningsfusk,

- oetiskt eller brottsligt handlande, eller

- att projektledaren eller den förvaltande organisationen genom annat förfarande visat sig

uppenbart olämplig att uppbära bidrag från Stiftelsen.

9. Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol.