Utlysning av 2024 års ansökningsomgång
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har enligt sina stadgar till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen fördelade under 2023 drygt 14 miljoner kronor till tio projekt. Beviljandegraden var 15 %.

Stiftelsens fyra bidragsformer är Forskningsbidrag, Doktorandanställningar, Examensarbeten samt Vetenskapliga möten, se vidare nedan.

Stiftelsen har beslutat att tills vidare ha tematiska utlysningar.
2024 års ansökningsomgång kommer att omfatta landskapsvård och växtskydd. Tematiska utlysningar tillämpas enbart inom bidragsformerna Forskningsbidrag och Doktorandanställningar. Se slutet av detta dokument för stiftelsens beskrivningar av de områden som finansieras. Beskrivningarna har på hemsidan även en egen sektion, se ”Områdesbeskrivningar”.


Forskningsbidrag

En del av stiftelsens utdelning av medel går till forskningsbidrag. Ansökan ska hålla en sådan kvalitet att den skulle kunna hävda sig också i annat vetenskapligt sammanhang, t.ex. hos ett forskningsråd. Om ansökan gäller del av ett större projekt ska delprojektet specificeras och budgetförslaget motsvara arbetet i delprojektet.

För 2024 års ansökningsomgång gäller följande:

 •  Ansökan kan beskriva ett- eller tvååriga projekt. Ansökningar som beskriver längre projekt än två år avslås på formella grunder.
 • Ansökan ska omfatta ett projekt på maximalt 1 miljon kronor.
 • Projekt beviljat 2022 (eller senare) måste ha avslutats innan vederbörande kan lämna in en ny projektansökan. Förlängning av dispositionstiden för ett projekt är möjlig men sökanden måste vara medveten om att det då dröjer längre innan hon/han kan söka på nytt.
 • Endast en ansökan kan lämnas in per bidragsform och ansökningsomgång. Således kan en ansökan inom bidragsformen Forskningsbidrag (FO) lämnas in i en och samma ansökningsomgång som en ansökan om Doktorandanställning (DO). En sökande kan alltså ha ett pågående projekt i vardera kategorin samtidigt.
 • För giltig ansökan gäller att sökande ska inneha doktorsexamen.
 • Beviljat bidrag ska förvaltas av universitet/högskola i Sverige eller av stiftelsen godkänd organisation.
 • Projektet ska utföras vid sökandes svenska universitet/högskola eller av stiftelsen godkänd organisation.
 • Som godkänd organisation räknas universitet/högskola eller annan organisation som kan söka och erhålla medel från t ex statliga forskningsfinansiärer.

För forskningsprojekt som avslutats gäller att en slutrapport måste lämnas in senast 2024-06-15 för att sökande skall kunna få sin ansökan behandlad.

Se även stiftelsens ansökningsportal för ytterligare detaljer rörande utlysningen.

Ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2024-06-03.


Bidrag till Doktorandanställningar

Stiftelsen utlyser bidrag till doktorandanställningar, vardera omfattande ett belopp på 550 000 kr per år. Bidrag till doktorandanställningarna är avsedda för forskarstuderande med projekt inom ramen för stiftelsens ändamål vid något av landets universitet/högskola och kan innehas under en aktiv period om fyra år.


För 2024 års ansökningsomgång gäller följande:

 • Huvudsökande för medel för en doktorandanställning är huvudhandledaren för den doktorand som anställs.
 • Huvudsökande ska vara tillsvidareanställd vid ett lärosäte i Sverige och ska vid ansökningstillfället vara docent. Om sökande har en utländsk forskarbakgrund ska motsvarande kompetens (kompetens att fungera som huvudhandledare för doktorander) kunna styrkas genom dokument från det universitet/högskola som sökande arbetar vid.

 • Projekt beviljat 2022 (eller senare) måste ha avslutats innan vederbörande kan lämna in en ny ansökan. Förlängning av dispositionstiden är möjlig men sökanden måste vara medveten om att det då dröjer längre innan hon/han kan söka på nytt.
 • Endast en ansökan kan lämnas in per bidragsform och ansökningsomgång. Således kan en ansökan inom bidragsformen Doktorandanställningar (DO) lämnas in i en och samma ansökningsomgång som en ansökan om Forskningsbidrag (FO). En sökande kan alltså hos stiftelsen ha ett projekt i vardera kategorin pågående samtidigt.
 • Beviljat bidrag ska förvaltas av universitet/högskola i Sverige.
 • Projektet ska utföras vid sökandes svenska universitet/högskola.

Se även stiftelsens ansökningsportal för ytterligare detaljer rörande utlysningen.

Ansökningar lämnas in via stiftelsens elektroniska ansökningsportal senast 2024-06-03. 

Observera följande för ansökningar inom bidragsformerna Forskningsbidrag och Doktorandanställningar:

 • Sammanfattningen, relevansen och sökandes CV är den del av ansökan som läses av beredningskommitténs ledamöter i den första selektionsomgången. Sökande uppmanas därför att vara extra noggrann och tydlig i dessa delar av ansökan.
 • Relevansbeskrivningen ska klart och tydligt ange relevansen för a) stiftelsens ändamål och kopplingen till svensk naturvård samt för b) de områden som täcks av årets utlysning. Observera att ett avsnitt om nyttiggörande ska ingå i relevansbeskrivningen. Vidare ska texten klart skilja sig från sammanfattningen.
 • Speciellt CV bör uppdateras kontinuerligt av sökande. Från och med 2022 ska disputationsår anges, liksom ”Övriga meriter” (kan vara t ex utåtriktade aktiviteter). Även eventuell föräldraledighet ska anges.
 • Stiftelsen accepterar overheadkostnader på maximalt 35 %.
 • Sökande bör i god tid före sista inlämningsdatum besöka ansökningsportalen för att se hur ansökan ska utformas.
 • Portalen är öppen från och med början på mars 2024.
 • Teknisk support i samband med inlämnande av ansökan är tillgänglig till kl 16:00 2024-06-03 men portalen är öppen till midnatt.


Stipendium för Examensarbeten på mastersnivå

Stiftelsen fördelar årligen ett antal stipendier för examensarbeten på mastersnivå. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål och stipendium ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i grundutbildningen (mastersnivå). Beloppet är på 10 000 kr där 5 000 kr kvarhålls tills dess att examensarbetet är inlämnat och godkänt. Ansökningar inom ramen för examensarbeten kan gälla landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd, dvs de omfattas inte av stiftelsens beslut vad gäller tematiska utlysningar (se ovan).


Stiftelsen har 2024 två ansökningsperioder för examensarbeten (gäller alltså INTE för forsknings- och doktorandprojekt).

Den första ansökningsperioden omfattar mitten av januari till slutet av mars med deadline 2/4. Sökande får besked om beviljande/avslag i slutet av april.

Den andra ansökningsperioden omfattar början av augusti till mitten av oktober med deadline 15/10. Sökande inom denna period får besked i slutet av november.

Ansökan lämnas in av handledaren för examensarbetet via stiftelsens elektroniska ansökningsportal.

För att ansökan ska behandlas gäller att följande ska ingå:

 • Ett tydligt syfte med och upplägg av examensarbetet
 • En tydlig budget med en specifikation hur stipendiebeloppet ska användas
 • En tidsplan för det tänkta examensarbetet

Vidare ska examensarbetet inte i sin huvudsakliga del ha påbörjats då ansökan inlämnas.

Se även stiftelsens ansökningsportal för ytterligare detaljer rörande utlysningen.

Vetenskapliga möten

Ansökan för att anordna seminarier eller möten på Ekenäs herrgård kan lämnas in löpande under året.

För ansökningar avseende vetenskapliga möten gäller:

 • Ansökan ska innehålla mötets syfte och upplägg. Forskningsanknytningen ska tydligt beskrivas liksom relevansen till de områden som stiftelsen finansierar.
 • Om möjligt ska en deltagarförteckning och program bifogas ansökan.


Eventuella frågor besvaras av stiftelsens sekreterare:
Jan Fahleson
Tvärnö, Västerbyn 521A
742 91 Östhammar
Tel: 0705 28 80 63
E-post: janfahleson@hotmail.com

Beskrivningar av de områden som stiftelsen finansierar

Landskapsvård
Den föreslagna forskningen ska ha relevans för svensk naturvård i betydelsen bevarande och restaurering av biologisk mångfald i en landskapskontext. Den kan avse arter, biotoper, ekosystem, landskapselement och naturgeografiska regioner, i samtliga fall med fokus på interaktionen med landskapets egenskaper och funktioner.

Markvård
Begreppet markvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av brukad och obrukad mark från lokal till nationell skala. Detta inkluderar såväl kemiska, fysikaliska samt biologiska aspekter. Om ansökan berör brukad mark, t ex jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört, eller bevarande av, rådande förhållanden.

Vattenvård
Begreppet vattenvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av vatten från lokal till nationell skala. Området omfattar såväl sötvatten som havsvatten och dricksvatten. Detta inkluderar såväl kemiska, fysikaliska samt biologiska aspekter. Det kan handla om vattenekosystem lokalt eller i landskapsskala, eller om grundvatten. Ansökan kan avse åtgärder som förhindrar eller mildrar effekter av påverkan från mänskliga aktiviteter t ex vattenkraft, vattenbruk, jord- eller skogsbruk. Även negativ exploatering av akvatiska ekosystem, såsom överfiskning och miljögifter, som kan skada livsmiljöer i vatten eller vattenresurser för dricksvatten, innefattas i detta område.
 
Växtskydd
Begreppet ”växtskydd” i detta sammanhang innefattar dels skyddandet av växter i ett naturvårdssammanhang (t ex genom olika åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden eller genom planering av reservat), dels skyddandet av växter mot angrepp av parasiter, skadedjur, patogener och vilt i ett jord-eller skogsbruksperspektiv. Om ansökan berör jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört med rådande förhållanden.