Utlysning av medel till fältförsök på åker-eller skogsmark på Ekenäs 

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne driver gården Ekenäs och dess lantbruk, via det helägda bolaget Lamms Lantbruk AB, bestående av ca 400 ha, varav runt 300 ha arrenderas från gårdar i trakten. Betesmarken uppgår till ungefär 100 ha. Förutom åkerarealen tillkommer ca 160 ha skog. 

Stiftelsen utlyser nu medel till fältförsök på åker-eller skogsmark på lantbrukets ägor. Upp till 1 miljon kronor per år allokeras av stiftelsen till detta ändamål. 

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att en ansökan ska anses vara giltig för bedömning: 

  • Ansökan ska beskriva ett fältförsök på antingen åker-eller skogsmark på ägor som förvaltas av  stiftelsens helägda bolag Lamms Lantbruk AB.
  • Ansökan ska beskriva upplägg, syfte, hypoteser, material, metoder, mm för fältförsökets genomförande. En detaljerad budget ska ingå i ansökan.
  • Den organisation som är ansvarig för skötseln av fältförsöket ska anges.
  • Det beskrivna projektet bör vidare utgöra en av försökslokalerna i en försöksserie där syftet är att besvara en vetenskaplig frågeställning av mer allmän och omfattande karaktär. Projektet ska klart beskriva hur den tänkta forskningen kan leda till nya metoder och förhållningssätt med siktet inställt mot ett mer miljövänligt och resursbevarande jord- eller skogsbruk.
  • Sökande (projektledare) ska vara tills vidare anställd vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller motsvarande organisation.
  • Organisationer som normalt är behöriga att söka hos svenska statliga forskningsfinansiärer kan ansöka om medel i denna utlysning.
  • Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. 
  • Ansökan lämnas in i stiftelsens portal. Se portalen för ytterligare detaljer hur ansökan ska utformas. 

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 2024-10-21. Ansökningsportalen planeras öppna 2024-08-12. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens sekreterare: janfahleson@hotmail.com (0705 28 80 63).