BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

PuL/Dataskyddsförordningen
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen, kallad PuL i dagligt tal, samt lagen om elektronisk kommunikation. Från och med 25 maj 2018 kommer personuppgifterna att behandlas i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/379).

Dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne, c/o Jan Fahleson, Dalaresan 28, 757 55 Uppsala, tel 0705 28 80 63

Ändamål
Personuppgifterna lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av handläggare och kan också komma att lämnas ut till externa utvärderare.

För att utbetalning ska kunna ske kommer personuppgifter som rör beviljade ansökningar att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 502032-9081 (”SEB”). Personuppgifter som rör beviljade ansökningar publiceras också på stiftelsens hemsida under fliken "Projektdatabas".

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen/föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

Vilka uppgifter behandlas?
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som matas in i detta elektroniska ansökningssystem.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om ansökan beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst tio år. Om ansökan inte beviljas kommer personuppgifterna sparas som längst åtta år.

Rättning av uppgifter
Privatperson har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig.

Registerutdrag
Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig (se ovan).

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne i ansökningssystemet.

På denna hemsida används sessionscookies för att möjliggöra bläddring mellan olika flikar. Dessa cookies försvinner när du loggar ut. En förutsättning för att kunna använda systemet är att du accepterat användande av sessionscookies.

Om du inte vill hantera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Observera att detta isåfall medför att du inte kommer att kunna använda ansökningssystemet.