STIFTELSENS DEFINITIONER AV DE FORSKNINGSOMRÅDEN SOM FINANSIERAS
Landskapsvård
Den föreslagna forskningen ska ha relevans för svensk naturvård i betydelsen bevarande och restaurering av biologisk mångfald i en landskapskontext. Den kan avse arter, biotoper, ekosystem, landskapselement och naturgeografiska regioner, i samtliga fall med fokus på interaktionen med landskapets egenskaper och funktioner.

Markvård
Begreppet markvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av brukad och obrukad mark från lokal till nationell skala. Detta inkluderar såväl kemiska, fysikaliska samt biologiska aspekter. Om ansökan berör brukad mark, t ex jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört, eller bevarande av, rådande förhållanden.

Vattenvård
Begreppet vattenvård innefattar i detta sammanhang bevarande och restaurering av vatten från lokal till nationell skala. Området omfattar såväl sötvatten som havsvatten och dricksvatten. Detta inkluderar såväl kemiska, fysikaliska samt biologiska aspekter. Det kan handla om vattenekosystem lokalt eller i landskapsskala, eller om grundvatten. Ansökan kan avse åtgärder som förhindrar eller mildrar effekter av påverkan från mänskliga aktiviteter t ex vattenkraft, vattenbruk, jord- eller skogsbruk. Även negativ exploatering av akvatiska ekosystem, såsom överfiskning och miljögifter, som kan skada livsmiljöer i vatten eller vattenresurser för dricksvatten, innefattas i detta område.
 
Växtskydd
Begreppet ”växtskydd” i detta sammanhang innefattar dels skyddandet av växter i ett naturvårdssammanhang (t ex genom olika åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden eller genom planering av reservat), dels skyddandet av växter mot angrepp av parasiter, skadedjur, patogener och vilt i ett jord-eller skogsbruksperspektiv. Om ansökan berör jord- eller skogsbruk måste sökanden klart och tydligt redovisa kopplingen till naturvård så att det framgår att den föreslagna forskningen har som syfte att åstadkomma en miljömässig vinst jämfört med rådande förhållanden.